காதல் வைரஸ்: சொன்னாலும் கேட்பதில்லை

சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது
சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது
ஒன்றை மறைத்து வைத்தேன், சொல்ல தடை விதித்தேன்,
நெஞ்சை நம்பி இருந்தேன் அது வஞ்சம் செய்தது
சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது

ஓ, கன்னி மனம் பாவம் என்ன செய்ய கூடும்
உன்னைப்போல அல்ல உண்மை சொன்னது
சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது

உனைத்தவிர எனக்கு விடியலுக்கோர் கிழக்கு, உலகினில் உள்ளதோ உயிரே
சூரிய விளக்கில் சுடர் விடும் கிழக்கு, கிழக்குக்கு நீ தான் உயிரே
எல்லாம் தெரிந்திருந்தும், என்னை புரிந்திருந்தும்
சும்மா இருக்கும்படி சொன்னேன் நூறு முறை
சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது

ஓ நங்கை உந்தன் நெஞ்சம், நான் குடுத்த லஞ்சம், வாங்கிக்கொண்டு இன்று உண்மை சொன்னது
சொன்னாலும், சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது
விழிச்சிறையில் பிடித்தாய், விலகுதல் போல் நடித்தாய்
தினம் தினம் துவண்டேன் தளிரே
நதியென நான் நடந்தேன், அலை தடுத்தும் கடந்தேன், கடைசியில் கலந்தேன் கடலே
எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் என்னை புரிந்திருந்தும்
சும்மா இருக்கும்படி சொன்னேன் நூறு முறை
ஓ, பூவெடுத்து நீரில் பொத்தி வைத்து பாரு, வந்து விடும் மேலே வஞ்சிக்கொடியே
சொன்னாலும், சொன்னாலும் கேட்டிடாது கன்னி மனது
சொன்னாலும் கேட்பதில்லை கன்னி மனது

0 comments: